ឥណ្ឌាកំពុងដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធទូទាត់បំណុលជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី Rupee-Ruble
Breaking News

ឥណ្ឌាកំពុងដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធទូទាត់បំណុលជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី Rupee-Ruble

មានការលេចធ្លាយព័ត៌មានមកថា ឥណ្ឌាកំពុងដាក់ចេញនូវប្រព័ន្ធទូទាត់បំណុលជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី Rupee-Ruble ស្របពេលដែលវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរមានការលូតលាស់ខ្លាំង ដោយមូលហេតុថាប្រទេសឥណ្ឌាមានតម្រូវការនាំចូលថាមពលពីរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃពិសេសជាងទីផ្សារពិភពលោក ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *