អ៊ុយក្រែន និងប៉ូឡូញគ្រោងនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាមួយដើម្បីផលិតអាវុធ និងឧបករណ៍យោធា ។
Breaking News

អ៊ុយក្រែន និងប៉ូឡូញគ្រោងនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាមួយដើម្បីផលិតអាវុធ និងឧបករណ៍យោធា ។

ថ្មីៗនេះប្រទេសប៉ូឡូញ និងអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាជាបន្តបន្ទាប់នូវឯកសារទ្វេភាគីមួយចំនួនស្តីពីការពង្រឹងវិស័យការពារជាតិ សេវាព្រំដែន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពល រួមទាំងអនុស្សរណៈស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះប៉ូឡូញ-អ៊ុយក្រែន ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ ។

លោក Shmergar នាយករដ្ឋមន្រ្តីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថា គណៈកម្មាធិការចម្រុះប៉ូឡូញ-អ៊ុយក្រែននឹងផ្តល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាសម្រាប់ការផលិតអាវុធ និងឧបករណ៍យោធារវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលអាចឱ្យអ៊ុយក្រែនផលិតអាវុធការពារកាន់តែទំនើប ។

ប្រភព ៖

Lianhe Zaobao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *