អត្រាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅខែឧសភាបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង 4 ទសវត្សកន្លងមកនេះ ។
Breaking News

អត្រាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅខែឧសភាបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង 4 ទសវត្សកន្លងមកនេះ ។

អត្រាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅខែឧសភាបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង 4 ទសវត្សកន្លងមកនេះ ដោយសារការកើនឡើងតម្លៃថាមពល និងអាហារបានជំរុញឱ្យតម្លៃអតិផរណាកាន់តែកើនឡើង។

នាយកដ្ឋានការងាររបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក កាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាអត្រាអតិផរណាបានកើនឡើងដល់ 8.6% នៅក្នុងខែឧសភាធៀបនឹងខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលជាការអានខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ 1981 ។

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយកាសែត Wall Street Journal បានរំពឹងថាអត្រាអតិផរណានឹងកើនឡើងត្រឹម 8.3% នៅក្នុងខែឧសភា ។

ប្រភព ៖

Wall Street Journal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *