លោក Robert Habeck រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទទួលស្គាល់អំពីកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននាពេលនេះ
Breaking News

លោក Robert Habeck រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទទួលស្គាល់អំពីកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននាពេលនេះ

លោក Robert Habeck រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទទួលស្គាល់អំពីកង្វល់ដ៏ធំបំផុតនាពេលនេះថា “យើងកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិកង្វះនូវឧស្ម័នធម្មជាតិ ចាប់ពីពេលនេះទៅឧស្ម័នធម្មជាតិនឹងក្លាយជាទំនិញដែលពិបាករកទិញជាងអ្វីៗទាំងអស់ ហើយជាទំនិញដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងកាន់តែថ្លៃបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលយកវា វានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់នៃការផលិតក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយវានឹងកាន់តែវិវត្តទៅមុខបន្តទៅទៀត (មានន័យថាខ្លួនពុំមែនជាអ្នកកំណត់វាបាន ព្រោះអ្នកខាងក្រៅជាអ្នកកំណត់វា)” ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *