រូបិយប័ណ្ណរូបលរបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្ដឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរ!!
Breaking News

រូបិយប័ណ្ណរូបលរបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្ដឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរ!!

រូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើងដល់ 52.3 រូបលក្នុងមួយដុល្លារអាម៉េរិកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះ ដែលស្មើនឹងបានកើនឡើង 1.3%បន្ថែមទៀត ។ បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីដាក់ចេញនូវវិធានការដើម្បីកុំឲ្យរូបិយប័ណ្ណរូបលរបស់ខ្លួនឡើងថ្លៃខ្លាំងជាងនេះទៀត ព្រោះវាជាហេតុពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងនូវផលិតផលនាំរបស់ខ្លួនចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ។

ប្រភព ៖ CNBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *