រាប់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022មកទល់នឹងពេលនេះ មានពលរដ្ឋសូម៉ាលីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ 448នាក់រួចទៅហើយ ដោយសារតែគ្រោះអត់ឃ្លាន!!
Breaking News

រាប់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022មកទល់នឹងពេលនេះ មានពលរដ្ឋសូម៉ាលីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដល់ទៅ 448នាក់រួចទៅហើយ ដោយសារតែគ្រោះអត់ឃ្លាន!!

យោងទៅតាមសេចក្ដីរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយ ពុំបានបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងនោះជាមនុស្សក្រុមណា ដោយឡែកសារព័ត៌មានដែលតែងតែយករឿងនេះមកធ្វើការចុះផ្សាយបានកំណត់ថា អ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាមួយ នេះភាគច្រើនគឺជាកុមារតូចៗ ។

ប្រភព ៖​

The Africa Report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *