រលកកម្ដៅកំពុងធ្វើការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាម៉េរិកនៅរដ្ឋភាគកណ្តាល នឹងចាប់ផ្តើមរំកិលទៅទិសខាងកើត ។
Breaking News

រលកកម្ដៅកំពុងធ្វើការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាម៉េរិកនៅរដ្ឋភាគកណ្តាល នឹងចាប់ផ្តើមរំកិលទៅទិសខាងកើត ។

ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បាននិយាយថា រលកកម្ដៅដែលបាននឹងកំពុងវាយប្រហាររដ្ឋនៅភាគកណ្តាល នឹងចាប់ផ្តើមរំកិលទៅទិសខាងកើត ។ សេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិបាននិយាយថា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នឹងចាប់ផ្តើមឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតនៅថ្ងៃអង្គារ ហើយនឹងវាយប្រហារចូលទៅក្នុងតំបន់ Great Lakes ។


ប្រភព ៖

CGTN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *