ប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិកមានការឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀត ដែលបានក្លាយជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យមនុស្សកំពុងរងទុក្ខនៅទូទាំងពិភពលោក!!
Breaking News

ប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិកមានការឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀត ដែលបានក្លាយជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យមនុស្សកំពុងរងទុក្ខនៅទូទាំងពិភពលោក!!

មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថា ប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិកនាពេលឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សរងគ្រោះពេញមួយពិភពលោក ហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះនោះគឺ ប្រទេសផ្សេងដទៃផ្សេងៗនៅតែមិនអាចបោះពុម្ពលុយដោយគ្មានចំនួនការកំណត់ដោយខ្លួនឯងដូចទៅនឹងសហរដ្ឋអាម៉េរិកនោះឡើយ ។ ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសផ្សេងៗកំពុងជួបនូវការលំបាក ក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសកាណាដា អឺរ៉ុប និងធនាគារកណ្តាលជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោក ដូច្នេះហើយបានជាធនាគារទាំងនោះត្រូវធ្វើការប្រញ៉ាប់ប្រញ៉ាល់បង្កើនអត្រាការប្រាក់ដើម្បីបន្តដើរឲ្យទាន់ជាមួយនឹងធនាគារកណ្តាលរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបើមិនដូច្នេះទេនោះ រូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេអាចនឹងធ្លាក់ថ្លៃចុះកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *