ប្រធានាធិបតី Putin និងប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទ
Breaking News

ប្រធានាធិបតី Putin និងប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទ

ប្រធានាធិបតី Putin និងប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទ ។ ពួកគេបានជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារ ផលិតផលកសិកម្ម រួមទាំងជីរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិក ជាពិសេសគឺអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ។

ប្រភព ៖ Panapress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *