ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ និងបានបង្កើនសម្ពាធអតិផរណាដល់ប្រទេសនេះផងដែរ!!
Breaking News

ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ និងបានបង្កើនសម្ពាធអតិផរណាដល់ប្រទេសនេះផងដែរ!!

ជម្លោះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ និងបានបង្កើនសម្ពាធអតិផរណាកាន់តែខ្ពស់ ដោយអត្រាអតិផរណាក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានឈរនៅកម្រិត 7.9 %ក្នុងខែ ឧសភាដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត 50 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *