កងទ័ពទីក្រុងម៉ូស្គូដណ្ដើមកាន់កាប់បាននូវទីក្រុង Luhansk ដល់ទៅ 97% ហើយ ។
Breaking News

កងទ័ពទីក្រុងម៉ូស្គូដណ្ដើមកាន់កាប់បាននូវទីក្រុង Luhansk ដល់ទៅ 97% ហើយ ។

ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី និយាយថា កងទ័ពទីក្រុងម៉ូស្គូដណ្ដើមកាន់កាប់បាននូវទីក្រុង Luhansk ដល់ទៅ 97% ហើយ!! លោក  Sergei Shoigu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី បានប្រកាសអំពីស្ថានការណ៍ក្នុងសមរភូមិ Luhansk ថា “ទីក្រុង Luhansk 97% ត្រូវបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី” ។

ប្រភព ៖

TASS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *