ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ

ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ

ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ ។ ចិត្តគំនិតខ្មែរ យោលទៅតាមការអប់រំតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា ម្យ៉ាង ហើយម្យ៉ាងទៀត យោលទៅតាមជីវភាពសុខស្រួល ។ ខ្មែរមានចរិតនឹងន ស្ងាត់ស្ងៀម ប្រកបដោយជំនឿ តែច្រើនជាមនុស្សឧស្សាហ៍ធ្វើការ ។ អ្នកស្រុកច្រើនរស់នៅ ។