អ្នកវិភាគ ៖ តម្លៃប្រេងអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់45 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ប្រសិនបើជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ!!
Breaking News

អ្នកវិភាគ ៖ តម្លៃប្រេងអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់45 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ប្រសិនបើជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ!!

តម្លៃប្រេងអាចនឹងធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ65 ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលនៅចុងឆ្នាំនេះ ហើយនឹងធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតត្រឹម 45ដុល្លារ ក្នុងមួយបារ៉ែលនៅចុងឆ្នាំ2023 ប្រសិនបើជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ!! បណ្ដាអ្នកវិភាគរបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធីគ្រុប បានចេញនូវរបាយការណ៍មួយច្បាប់ ដែលមានការផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់ ជេភី ម័រកេន ដែលបានសន្និដ្ឋានថា តម្លៃប្រេងនឹងហក់ឡើងថ្លៃកាន់តែខ្ពស់ដល់ទៅ 380ដុល្លារ ក្នុងមួយបារ៉ែលឯណោះ ។

ប្រភព ៖ Arab News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *