អ៊ីរ៉ង់បង្ហើបអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរផ្នែកមួយចំនួនជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក!!
Breaking News

អ៊ីរ៉ង់បង្ហើបអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរផ្នែកមួយចំនួនជាមួយមហាអំណាចពិភពលោក!!

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់ IRNA បានរាយការណ៍ថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងមហាអំណាចពិភពលោកមួយបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកមួយចំនួន ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015 ។

កិច្ចពិភាក្សាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2021 នៅទីក្រុង Vienna ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ2022 ដោយសារជំហរនយោបាយផ្ទុយគ្នារវាងសហរដ្ឋអាម៉េរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ ដោយឡែកកិច្ចពិភាក្សាវាងភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Vienna ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *