ប្រទេសអូស្ត្រាលីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានខ្ទង់ចំណាយដល់ទៅ $584 លានដុល្លារអាម៉េរិក ជាមួយក្រុមហ៊ុន Naval Group របស់បារាំងលើការលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ-លក់នាវាមុជទឹកដែលភាគីទាំងពីរបានចុះកាលពីលើកមុន!!
Breaking News

ប្រទេសអូស្ត្រាលីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានខ្ទង់ចំណាយដល់ទៅ $584 លានដុល្លារអាម៉េរិក ជាមួយក្រុមហ៊ុន Naval Group របស់បារាំងលើការលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ-លក់នាវាមុជទឹកដែលភាគីទាំងពីរបានចុះកាលពីលើកមុន!!

ប្រទេសអូស្ត្រាលីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានខ្ទង់ចំណាយដល់ទៅ $584 លានដុល្លារអាម៉េរិក ជាមួយក្រុមហ៊ុន Naval Group របស់បារាំងលើការលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ-លក់នាវាមុជទឹកដែលភាគីទាំងពីរបានចុះកាលពីលើកមុន!!

ថ្ងៃសៅរ៍នេះ ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសងសំណងដ៏ធំមួយទៅក្រុមហ៊ុន Naval Group របស់ប្រទេសបារាំង ដោយភាគីទាំងពីរយល់ព្រមបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទិញ-លក់នាវាមុជទឹកដែលដើរដោយថាមពលប្រេងម៉ាស៊ូតពីប្រទេសបារាំង ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Anthony Albanese បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនបារាំងបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងជាទឹកប្រាក់ចំនួន 555 លានអឺរ៉ូ (ឬស្មើនឹង 584 លានដុល្លារអាម៉េរិក) សម្រាប់ការបញ្ចប់នូវកិច្ចសន្យាដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ដែលភាគីទាំងពីរបានចុះកាលពីពេលមុន ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *