អង្គការ Greenpeace របស់ហូឡង់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទចូលដៃជាមួយលោក ពូទីន ដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យសន្តិសុខថាមពលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងហានិភ័យ!!
Breaking News

អង្គការ Greenpeace របស់ហូឡង់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទចូលដៃជាមួយលោក ពូទីន ដែលបានធ្វើឲ្យវិស័យសន្តិសុខថាមពលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតក្នុងហានិភ័យ!!

រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើការចោទប្រកាន់អង្គការ Greenpeace ថាបានធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ផ្នែក ថាមពលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាន់តែខ្លាំង ដោយសារតែ អង្គការ Greenpeace បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការប្រទេស Scotland ឲ្យធ្វើការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ដល់ការជីកអណ្ដូងឧស្ម័នធម្មជាតិក្នុងតំបន់ Jackdaw ក្នុងសមុទ្រខាងជើង ។ ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានមួយនេះបានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុន shell ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ Jackdaw ដោយពុំមានតម្លាភាព ពុំមានការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពួកគេក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការតស៊ូក្ដីក្នុងតុលាការផងដែរ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *