សៀវភៅសិក្សាថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់អប់រំសិស្សកម្រិតអនុវិទ្យាល័យលែងហៅទីក្រុងនេះថា ជានឹមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសតទៅទៀតហើយ!!
Breaking News

សៀវភៅសិក្សាថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងសម្រាប់អប់រំសិស្សកម្រិតអនុវិទ្យាល័យលែងហៅទីក្រុងនេះថា ជានឹមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសតទៅទៀតហើយ!!

 សៀវភៅសិក្សាកម្រិតអនុវិទ្យាល័យថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងបានកែតម្រូវឡើងវិញ ហើយវាបានក្លាយជាប្រធានបទនៃភាពចម្រូងចម្រាស បន្ទាប់ពីសៀវភៅនេះបានកត់ត្រាថា ទីក្រុងមួយនេះជាទឹកដីកាន់កាប់ដោយអង់គ្លេស មិនមែនស្ថិតក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេ ។ ពលរដ្ឋហុងកុងខ្លះបានចោទប្រកាន់អត្ថបទក្នុងសៀវភៅថ្មីនេះថាបានបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្របពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានការពារ និងគាំទ្រលើកម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះ ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *