វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលជួយសង្រ្គោះលោក Shinzo Abe ធ្វើការបញ្ជាក់ពីកន្លែងដែលលោក Abe រងរបួស!!
Breaking News

វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលជួយសង្រ្គោះលោក Shinzo Abe ធ្វើការបញ្ជាក់ពីកន្លែងដែលលោក Abe រងរបួស!!

វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យ Nara Medical University ជាកន្លែងដែលលោក Shinzo Abe ទទួលការព្យាបាលបានបញ្ជាក់ថា លោក Shinzo Abe របួស​​ជ្រៅ​ល្មម​ប៉ះពាល់​ដល់បេះដូងរបស់​គាត់ និងរបួសចំនួន២កន្លែងនៅត្រង់ករបស់គាត់ ។

ប្រភព ៖ Kyodo News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *