វិជ្ជា នាំឱ្យមានវិន័យ វិន័យ នាំឱ្យបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ នាំឱ្យមាន…
Editorial

វិជ្ជា នាំឱ្យមានវិន័យ វិន័យ នាំឱ្យបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ នាំឱ្យមាន…

វិជ្ជា នាំឱ្យមានវិន័យ វិន័យ នាំឱ្យបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ នាំឱ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិ ទ្រព្យសម្បត្តិ នាំឱ្យមានធម៌ ធម៌នាំឱ្យបានសេចក្តីសុខ ។

ស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ៖

ស្រីហិតោបទេស (អារម្ភបទ លេខ ៦)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *