វិជ្ជាយឹតយោងជនដែលថោកទាបឱ្យបានចូលទៅជិតព្រះនរបតី
Editorial

វិជ្ជាយឹតយោងជនដែលថោកទាបឱ្យបានចូលទៅជិតព្រះនរបតី

៤. បណ្តាទ្រព្យទាំងពួង វិជ្ជា លោកពោលថាជាទ្រព្យដ៏ឧត្តម ព្រោះវិជ្ជាចោរលួចយកមិនបានផង កាត់ថ្លៃមិនបានផង មិនចេះរេចរឹលអស់ទៅផងសព្វៗកាល ។

៥. វិជ្ជាយឹតយោងជនដែលថោកទាបឱ្យបានចូលទៅជិតព្រះនរបតីដែលគេទៅជិតបានដោយកម្រ ឬអ្នកមានបុណ្យដ៏ក្រៃលែងជាងព្រះនរបតីទៅទៀត ដូចស្ទឹងដែលនៅក្នុងទីទាប តែប្រមូលយកទឹកចូលទៅកាន់សមុទ្រ ។

ស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ៖ ស្រីហិតោបទេស (អារម្ភបទ លេខ ៤. ៥.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *