លោក Macron បានបាត់បង់សំឡេងគាំទ្រភាគច្រើនក្នុងសភា ហើយនេះជាការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់គាត់ ។
Breaking News

លោក Macron បានបាត់បង់សំឡេងគាំទ្រភាគច្រើនក្នុងសភា ហើយនេះជាការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់គាត់ ។

លោក Emmanuel Macron មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសបារាំង បានបាត់បង់សំឡេងគាំទ្រភាគច្រើនក្នុងសភា ហើយនេះជាការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់គាត់!! ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានចាប់ផ្តើមប្រមូលផ្តុំសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភា នាថ្ងៃចន្ទនេះ ដើម្បីសង្គ្រោះដល់អាណត្តិទីពីររបស់គាត់ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រក្នុងសភារបស់គាត់ជាច្រើនមិនបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់គាត់ ហើយបែជាឃើញមានការកើនឡើងនូវសម្លេងខាងភាគីផ្សេងទៅវិញ ។

ប្រភព ៖

South China Morning Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *