លោក Boris Johnson ធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
Breaking News

លោក Boris Johnson ធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន

លោក Boris Johnson ធ្វើឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ហើយលោកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីមានការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងវិបត្តិមួយនេះ ។

ប្រភព ៖ scmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *