រឿងបំណុលរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចចប់ដោយងាយៗនោះទេ!!
Breaking News

រឿងបំណុលរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចចប់ដោយងាយៗនោះទេ!!

មានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយ បានលើកឡើងថា រាល់អ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងអស់ត្រូវប្ដឹងទៅតុលាការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដោយហេតុថាប្រាក់ដែលបានតម្កល់នៅក្នុងគណនីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានដកចេញអស់គ្មានសល់ ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលខុសនោះទេ ដោយរដ្ឋាភិបាលសំអាងលើវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាមកលើប្រទេសខ្លួន ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *