រុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាមានទាហានស៊ីឈ្នួល និងទាហានជំនាញៗចំនួនសរុបជិត 7,000 នាក់ មកពី 64
Breaking News

រុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាមានទាហានស៊ីឈ្នួល និងទាហានជំនាញៗចំនួនសរុបជិត 7,000 នាក់ មកពី 64

រុស្ស៊ីរាយការណ៍ថា យោងតាមតួលេខជាផ្លូវការ មានទាហានស៊ីឈ្នួល និងទាហានជំនាញៗចំនួនសរុបជិត 7,000 នាក់ មកពី 64 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះ ។

ប្រភព ៖ ndtv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *