រុស្ស៊ីជឿជាក់ថា ចំណូលពីការនាំចេញថាមពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 38%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន!!
Breaking News

រុស្ស៊ីជឿជាក់ថា ចំណូលពីការនាំចេញថាមពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 38%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន!!

រុស្ស៊ីមានទំនុកចិត្តថា ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំចេញ ប្រភពថាមពលនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 38%នៅក្នុងឆ្នាំនេះ ខ្លួនរំពឹងថា ចំណូលនេះនឹងជួយធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរស់រានមានជីវិតឡើងវិញ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបាននិយាយថា បរិមាណនៃការនាំចេញប្រេងមានការកើនឡើង រួមជាមួយនឹងកំនើននៃការនាំចេញតម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិ នឹងជំរុញឱ្យប្រទេសខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញប្រភពថាមពលខ្ពស់ដល់ទៅ 38% គិតជាទឹកប្រាក់ខ្ពស់ដល់ទៅ 3375 ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *