រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ថា រុស្ស៊ីមិនជាល្អប៉ុន្មាននោះទេ
Breaking News

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ថា រុស្ស៊ីមិនជាល្អប៉ុន្មាននោះទេ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ថា រុស្ស៊ីមិនជាល្អប៉ុន្មាននោះទេ ហើយគាត់ក៏មិនខ្ចីរអៀសខ្លួនសូម្បីតែបន្តិច លោកនៅតែបញ្ជាក់ជំហរយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់ថា “រុស្ស៊ីមិនបានលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេ” ។

ប្រភព ៖ BBC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *