មេដឹកនាំស្រីលង្ការ ប្រាប់អំពីដំណឹងដ៏អាក្រក់មួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រេងឥន្ទនៈអស់រលីងទូទាំងប្រទេស-សេដ្ឋកិច្ចដួលរំលំហើយ

មេដឹកនាំស្រីលង្ការ ប្រាប់អំពីដំណឹងដ៏អាក្រក់មួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រេងឥន្ទនៈអស់រលីងទូទាំងប្រទេស-សេដ្ឋកិច្ចដួលរំលំហើយ

រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្ការបានប្រកាសថា ពេលនេះប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសសល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បានតែក្នុងថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះ(17/05/2022) ។ ដោយឡែកនៅមាននាវាផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈចតនៅក្រៅកំពង់ផែកូឡុមបូចំនួន3គ្រឿងទៀត ដែលពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងរកប្រាក់បម្រុងបរទេសមកធ្វើការទូទាត់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *