មិនឲ្យនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានការកើនឡើងម្ដេចនឹងកើតទៅ បើរូបិយប័ណ្ណ Ruble របស់រុស្ស៊ី
Breaking News

មិនឲ្យនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានការកើនឡើងម្ដេចនឹងកើតទៅ បើរូបិយប័ណ្ណ Ruble របស់រុស្ស៊ី

មិនឲ្យនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានការកើនឡើងម្ដេចនឹងកើតទៅ បើរូបិយប័ណ្ណ Ruble របស់រុស្ស៊ី នៅតែបន្តឡើងថ្លៃឥតឈប់ឈរបែបនេះ!! ថ្ងៃនេះរូបិយប័ណ្ណ Ruble របស់រុស្ស៊ីឡើងថ្លៃដល់ទៅ 0.9%បន្តទៀត ។ បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាម៉េរិកគឺស្មើនឹង 63.96 Ruble ក្នុងមួយដុល្លារអាម៉េរិក ។

ប្រភព ៖

https://currencylive.com/exchange-rate/64-usd-to-rub-exchange-rate-today/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *