ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ Pfizer បានធ្លាក់ចុះ​ បន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ​បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩!!
Breaking News

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ Pfizer បានធ្លាក់ចុះ​ បន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ​បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩!!

(Reuters) – ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer, Inc. ដែលជាក្រុមហ៊ុនឱសថដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក្នុងការជួញដូររបស់ខ្លួន មុនពេលបើកដំណើរការក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ (15 សីហា) បន្ទាប់ពីនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា គាត់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់វីរុសនេះ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *