ពូទីន បញ្ជាឲ្យធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី និងអាល្លឺម៉ង់
Breaking News

ពូទីន បញ្ជាឲ្យធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី និងអាល្លឺម៉ង់

តម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកើនឡើងខ្ពស់ដល់ទៅ 60% នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ!! ពូទីន បញ្ជាឲ្យធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលី និងអាល្លឺម៉ង់ ។ យោងទៅតាមតួលេខចុងក្រោយនេះថា រុស្ស៊ីបានធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដល់ទៅ 50% និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដល់ទៅ 40% ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *