ពូទីន ចេញច្បាប់មួយថ្មី ប្រកាសឲ្យទារកគ្រប់គ្នាដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Kherson ក្រោយថ្ងៃទី 24 កុម្ភៈ 2022 ដែលជាថ្ងៃ
Breaking News

ពូទីន ចេញច្បាប់មួយថ្មី ប្រកាសឲ្យទារកគ្រប់គ្នាដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Kherson ក្រោយថ្ងៃទី 24 កុម្ភៈ 2022 ដែលជាថ្ងៃ

ពូទីន ចេញច្បាប់មួយថ្មី ប្រកាសឲ្យទារកគ្រប់គ្នាដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Kherson ក្រោយថ្ងៃទី 24 កុម្ភៈ 2022 ដែលជាថ្ងៃរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន នឹងត្រូវទទួលបានសញ្ជាតិរុស្ស៊ី ។

ប្រភព ៖ Straitstimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *