ផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធទី២របស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងAlchevsk នៃតំបន់ Luhansk ។
Breaking News

ផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធទី២របស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងAlchevsk នៃតំបន់ Luhansk ។

ផ្ទុះឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធទី២របស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងAlchevsk នៃតំបន់ Luhansk ។

នេះជាករណីទី២ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខណៈមូលហេតុមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *