ប្រាក់រូបលរបស់រុស្ស៊ីឡើងថ្លៃដល់ 55រូបលក្នុងមួយដុល្លារអាម៉េរិក!!
Breaking News

ប្រាក់រូបលរបស់រុស្ស៊ីឡើងថ្លៃដល់ 55រូបលក្នុងមួយដុល្លារអាម៉េរិក!!

នេះគឺជាការកើនឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរង្វង់7ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយរឿងនេះក៏បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសថា នឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មស្បៀងអាហារលើប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយ ចង់នរណាទិញឬមិនទិញស្រេចតែចិត្ត តែត្រូវចេះរអៀសខ្លួនឯងផង ។ រឿងនេះបានកើតឡើងដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកវិភាគជាច្រើននាក់បានទស្សន៍ទាយទុក ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *