បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះ!!
Breaking News

បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះ!!

បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីផ្តោតលើការដោះស្រាយទៅនឹង “ស្ថានភាពសិទ្ធមនុស្សដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ”នៅក្នុងប្រទេសនេះ ។

អ្នកនាំពាក្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចង្អុលបង្ហាញថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមានសំណើជួបលោកស្រី អង់សានស៊ូជីនោះទេ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *