ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ចំនួន3% ពី14% នៅសល់ត្រឹម11%
Breaking News

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ចំនួន3% ពី14% នៅសល់ត្រឹម11%

ធនាគារកណ្តាលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ ចំនួន3% ពី14% នៅសល់ត្រឹម11% ដោយបានសម្រេចតាមគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញ គឺអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី9-11% ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក បន្ទាប់ពីប្រាក់រូបលរបស់ខ្លួនមានការឡើងថ្លៃកាន់តែខ្លាំង ។ ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមួយនេះ ក៏មានគម្រោងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់របស់ខ្លួនប្រហែល 2%បន្ថែមទៀត គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ 9%តែប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រភព ៖ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *