ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រាក់យ័ន និងប្រាក់រូបល ក្នុងត្រីមាសទី2នេះ បានកើនឡើងដល់ទៅ 10ដង ឬស្មើនឹង 1000%ឯណោះ ។
Breaking News

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រាក់យ័ន និងប្រាក់រូបល ក្នុងត្រីមាសទី2នេះ បានកើនឡើងដល់ទៅ 10ដង ឬស្មើនឹង 1000%ឯណោះ ។

ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រាក់យ័ន និងប្រាក់រូបល ក្នុងត្រីមាសទី2នេះ បានកើនឡើងដល់ទៅ 10ដង ឬស្មើនឹង 1000%ឯណោះ ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ 4000លានដុល្លារអាម៉េរិក បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីហើយនឹងចិនបាន ធ្វើការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ស្របពេលដែលទំហំនៃការទិញលក់រវាងប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក និងប្រាក់រូបលមានការធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងកំឡុងពេលជាង 10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *