ថ្មីៗនេះ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសល់មិនដល់ 100000លានដុល្លារអាម៉េរិកនោះទេ ។
Breaking News

ថ្មីៗនេះ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសល់មិនដល់ 100000លានដុល្លារអាម៉េរិកនោះទេ ។

ថ្មីៗនេះ ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសល់មិនដល់ 100000លានដុល្លារអាម៉េរិកនោះទេ ឬស្មើនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 50%គិតចាប់ពីខែសីហាកាលពីឆ្នាំទៅ ដោយចំនួននេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់នាំទំនិញចូលបានត្រឹមតែពីរខែតែប៉ុណ្ណោះ!! ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសល់ 97200លានដុល្លារអាម៉េរិក, កត្តាអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មគិតជាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ 45000លានដុល្លារអាម៉េរិក, កម្រិតអតិផរណាខ្ពស់ដល់ទៅ 13.8%, តម្លៃចំណីអាហារឡើងថ្លៃដល់ទៅ 17.3%, ទុន បម្រុងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកើនឡើងដល់ទៅ 31.8% និងអត្រា ស្ដុកទុកទំនិញមានការធ្លាក់ចុះដល់ 5% ។

ប្រភព ៖

Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *