តុលាការទីក្រុងមូស្គូពិន័យ Google ជុំវិញការបរាជ័យក្នុងការលុប ‘មាតិកាហាមឃាត់’ 
Breaking News

តុលាការទីក្រុងមូស្គូពិន័យ Google ជុំវិញការបរាជ័យក្នុងការលុប ‘មាតិកាហាមឃាត់’ 

តុលាការទីក្រុងមូស្គូពិន័យ Google ជុំវិញការបរាជ័យក្នុងការលុប ‘មាតិកាហាមឃាត់’ អំពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន!! ថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា តុលាការនៅទីក្រុងម៉ូស្គូ ពិន័យ Google ជាប្រាក់ចំនួន 11 លានរ៉ូបល ($134,500) សម្រាប់ការមិនដកចេញនូវខ្លឹមសារអំពីប្រតិបត្តិការយោធា ដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើមាតិកា YouTube និង 4 លានរ៉ូបល ($50,000) ផ្សេងទៀតសម្រាប់ការមិនលុបចេញនូវមាតិកាដែលត្រូវបានបញ្ជាឱ្យលុបនៅលើ Google ។

ប្រភព ៖

rferl.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *