ជំនួបលោក Biden ជាមួយរាជទាយាទ Mohammed bin Salman មានការរិះគន់នៅទូទាំងពិភពលោក
Breaking News

ជំនួបលោក Biden ជាមួយរាជទាយាទ Mohammed bin Salman មានការរិះគន់នៅទូទាំងពិភពលោក

លោក Biden និយាយថា ជំនួបជាមួយរាជទាយាទ Mohammed bin Salman មិនផ្តោតលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេស Saudi Arabia នោះទេ ស្របពេលដែលមានការរិះគន់នៅទូទាំងពិភពលោកលើដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះ ។

ប្រភព ៖ scmp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *