ចិនកាត់បន្ថយការកាន់កាប់មូលបត្របំណុលរបស់អាម៉េរិក 4 ខែ បន្តបន្ទាប់គ្នា
Breaking News

ចិនកាត់បន្ថយការកាន់កាប់មូលបត្របំណុលរបស់អាម៉េរិក 4 ខែ បន្តបន្ទាប់គ្នា

ចិនកាត់បន្ថយការកាន់កាប់មូលបត្របំណុលរបស់អាម៉េរិក 4 ខែ បន្តបន្ទាប់គ្នា ។ សេចក្ដីរាយការណ៍ក្នុងខែមីនាបានបង្ហាញថា ត្រឹមតែខែមីនាមួយខែគត់ ចិនបានកាត់បន្ថយការកាន់កាប់មូលបត្របំណុលរបស់អាម៉េរិកដល់ទៅ 15,200 លានដុល្លារអាម៉េរិក ។ បើតាមរបាយការណ៍ដែលបានមកពីទិន្នន័យរបស់ និយ័តករមូលបត្របំណុលនៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថា ប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយការកាន់កាប់មូលបត្របំណុលដល់កម្រិតទាបបំផុតរបស់ខ្លួននៅចុងខែមីនានៅសល់ត្រឹមតែ 1.09 លានលានដុល្លារអាម៉េរិកដោយបានធ្លាក់ចុះអស់ 15,200 លានដុល្លារ អាម៉េរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះ ។

ប្រភព ៖

Globaltimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *