ក្រុមកងកម្លាំង Azov ដែលយល់ព្រមចុះចាញ់ ហើយនិងយល់ព្រមដើរចេញពីរោងចក្រដែកថែប Azovstal
Breaking News

ក្រុមកងកម្លាំង Azov ដែលយល់ព្រមចុះចាញ់ ហើយនិងយល់ព្រមដើរចេញពីរោងចក្រដែកថែប Azovstal

ក្រុមកងកម្លាំង Azov ដែលយល់ព្រមចុះចាញ់ ហើយនិងយល់ព្រមដើរចេញពីរោងចក្រដែកថែប Azovstal តែតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌ ហាមមិនឲ្យមានការផ្ដឹតយករូបភាព ឬជាវីដេអូនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរចេញពីរោងចក្រនោះ ។

ប្រភព ៖

TOPWAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *