កាលពីសប្ដាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថា ជារដ្ឋភេរវករ ឥឡូវនេះរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនវិញម្ដង!!
Breaking News

កាលពីសប្ដាហ៍មុនអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថា ជារដ្ឋភេរវករ ឥឡូវនេះរុស្ស៊ីចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនវិញម្ដង!!

ប្រធានសភារដ្ឋឌូម៉ារបស់រុស្ស៊ីអះអាងថា អ៊ុយក្រែនបានក្លាយជារដ្ឋ “ភេរវករ” ហើយ ។

ប្រភព ៖ Arab News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *