ការនាំចេញ និងនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនបានបន្តធ្លាក់ចុះជាថ្មី ខណៈអាជ្ញាធរចិនមិនទាន់ចាត់វិធានការ ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំ
China Economic

ការនាំចេញ និងនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនបានបន្តធ្លាក់ចុះជាថ្មី ខណៈអាជ្ញាធរចិនមិនទាន់ចាត់វិធានការ ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំ

ការនាំចេញ និងការនាំចូលរបស់ប្រទេសចិនបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងខែសីហាក្នុងខែទី ៤ ជាប់ៗគ្នា ដែលកំពុងបន្ថែមសម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ ។

ទិន្នន័យគយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្ហាញថាការនាំចេញសម្រាប់ខែសីហាបានធ្លាក់ចុះ ៨,៨% មកត្រឹម ២៨៤,៨៧ ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងខែទី ៤ជាប់ៗគ្នានៃការធ្លាក់ចុះ ខណៈការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះ ៧,៣% មកនៅត្រឹម ២១៦,៥១ ពាន់លានដុល្លារ។

មេដឹកនាំចិន បានដាក់ចេញនូវវិធានការគោលនយោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច ។ ធនាគារកណ្តាលបានបន្ធូរបន្ថយច្បាប់នៃការខ្ចីប្រាក់ និងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះលើកដំបូង ខណៈពេលដែលផ្តល់វិធានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធមួយចំនួនសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ។

រហូតមកដល់ពេលនេះ អាជ្ញាធរបានជៀសវាងការចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំ ឬការកាត់បន្ថយពន្ធទ្រង់ទ្រាយធំ ។

AP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *